Obchodní podmínky

Podmínky pro přístup a nákup prostřednictvím stránek www.venkovskyobchod.cz

Smíšené zboží Pavlína Jahnová, IČO 73342670, se Lesní Albrechtice 10, Březová PSČ 74744, (dále jen „Smíšené zboží“) pro nákup zboží a/nebo služeb na portálu www.venkovskyobchod.cz (dále jen „VOP“)

 1. Úvodní ustanovení

Tyto VOP společnosti Smíšené zboží Pavlína Jahnová upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na využití služeb a/nebo nákup zboží společnosti Smíšené zboží Pavlína Jahnová (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společnosti Smíšené zboží Pavlína Jahnová a kupujícím, který si prostřednictvím portálu www.venkovskyobchod.cz (dále jen „Portál Smíšené zboží Pavlína Jahnová“) a/nebo prostřednictvím jiné internetové adresy a/nebo jiné mobilní aplikace, hodlá zakoupit u společnosti Smíšené zboží Pavlína Jahnová zboží a/nebo službu (dále jen „Zboží“). Tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby (dále jen „Zákazník“).

V aktuální nabídce Zboží na Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

Pokud Smíšené zboží Pavlína Jahnová nabízí zákazníkům jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Smíšené zboží Pavlína Jahnová je oprávněna takovou akci kdykoli zrušit.

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce. Potom, co ji Zákazník s Smíšené zboží Pavlína Jahnová uzavře, zůstane uložená u společnosti Smíšené zboží Pavlína Jahnová a není Zákazníkovi přístupná.

Smíšené zboží Pavlína Jahnová může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Smíšené zboží Pavlína Jahnová informuje Zákazníky o změně VOP na Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.

Smíšené zboží Pavlína Jahnová je oprávněna prodej Zboží na Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová kdykoli ukončit.

 1. Uzavření Smlouvy

Smíšené zboží Pavlína Jahnová na Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová nabízí ke koupi Zboží (včetně jeho cen), které Zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit. Ceny nabízeného Zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých.

Možnost uzavření Smlouvy se Smíšené zboží Pavlína Jahnová za podmínek uvedených v nabídce na Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v této nabídce na Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Zákazník.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Postup vedoucí k uzavření Smlouvy na Smíšené zboží Pavlína Jahnová. Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí Zákazník na Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová Zboží, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU“. Nezvolí-li Zákazník požadované množství, bude mu do Košíku přidán vždy jeden kus nebo jiná nejmenší nabízená jednotka příslušného Zboží.

Jakmile Zákazník provede výše zmíněným postupem výběr veškerého Zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „K objednávce“.

V rámci rekapitulace Objednávky Zákazník uvede své kontaktní údaje a adresu, na kterou mu má být Zboží doručeno, případně i další informace potřebné pro předání objednaného Zboží (dále jen „Objednávka“). Informaci o aktuální minimální hodnotě Zboží v objednávce (do této se nezapočítává poplatek za dopravu) a ceník dopravného nalezne zákazník na webových stránkách poskytovatele služby.

Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti Smíšené zboží Pavlína Jahnová kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Smlouva mezi Smíšené zboží Pavlína Jahnová a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka. Současně s provedením první objednávky probíhá registrace zákazníka a zákazníkovi je založen uživatelský profil.

Smíšené zboží Pavlína Jahnová neprodleně po uzavření Smlouvy potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržela, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

Smíšené zboží Pavlína Jahnová je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka neplatná.

Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku dokončí a odešle Zákazník Smíšené zboží Pavlína Jahnová kliknutím na tlačítko „Objednat a Zaplatit“. Smlouva mezi Smíšené zboží Pavlína Jahnová a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka.

Smíšené zboží Pavlína Jahnová Zákazníkovi předá Zboží dle Objednávky do jeho vlastních rukou, do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce, případně na místo oběma stranami smluvené. Zboží je Zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od Smlouvy. Za Zákazníka může Zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi Zboží za Smíšené zboží Pavlína Jahnová předává, způsobem uvedeným níže v těchto VOP, prokáže svou totožnost.

V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Smíšené zboží Pavlína Jahnová nevystavuje daňový doklad za zakoupené Zboží. Při převzetí Zboží bude Zákazníkovi předán dodací list obsahující jednotlivé položky Zboží a jejich cenu. Daňový doklad bude následně zaslán emailem.

Smíšené zboží Pavlína Jahnová je oprávněna prověřit věk Zákazníka v souvislosti s prodejem určitého druhu Zboží dle čl. VII. VOP, a to nahlédnutím do Zákazníkova průkazu totožnosti. Nebude-li potřebný věk Zákazníka prokázán, je Smíšené zboží Pavlína Jahnová oprávněna odstoupit od Smlouvy a požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s Objednávkou.

Zákazník bere na vědomí, že Smíšené zboží Pavlína Jahnová není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/ nebo podmínky užití Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová.

Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová takové Zboží, u nichž je zákonnou podmínkou jejich zakoupení a/nebo požívání minimální věk 18 let, veškeré údaje, které poskytuje společnosti Smíšené zboží Pavlína Jahnová, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, zaplacením ceny Zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Zboží, se před zahájením užívání Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

III. Změna a zrušení Objednávky

Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová. Její změna je možná pouze ze strany Smíšené zboží Pavlína Jahnová, a to i v případech uvedených v těchto VOP, nebo pokud k tomu pověřený zaměstnanec Smíšené zboží Pavlína Jahnová za tímto účelem telefonicky kontaktuje Zákazníka se sdělením, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení Objednávky nejsou dostupné.

Zrušení Objednávky je možné písemně, nebo telefonicky nejpozději do 14:00 hod. dne předcházejícího dni doručení Zboží. V den doručení může Zákazník změnit se souhlasem Smíšené zboží Pavlína Jahnová pouze čas doručení nebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je Zboží vypraveno Zákazníkovi, není možné provést zrušení Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení. Tímto ujednáním není dotčeno právo Zákazníka od Smlouvy odstoupit.

Marným doručením není dotčeno právo Smíšené zboží Pavlína Jahnová požadovat a vymáhat Smluvní Pokutu za náklady na přípravu a expedici objednávky (300 Kč). Pokuta za poskytnutí služby a náklady na přípravu a expedici objednávky bude zákazníkovi naúčtována při nákupu příštím. V případě neuhrazení poplatku za službu si Smíšené zboží Pavlína Jahnová vyhrazuje právo blokace účtu zákazníka.

Zákazník je při změně či zrušení Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení ceny Zboží.

V případě zrušení objednávky z důvodu zpožděného doručení objednávky není dotčeno právo Smíšené zboží Pavlína Jahnová požadovat a vymáhat Smluvní pokutu.

V případě zrušení Objednávky dle předchozího odstavce VOP bude již zaplacená kauce Zboží poukázána na bankovní účet Zákazníka uvedený Zákazníkem v rámci zrušení Objednávky (nebude-li zrušení Objednávky takový údaj obsahovat, pak na bankovní účet, z něhož byla provedena platba za Zboží).

 1. Odstoupení od Smlouvy a práva z vadného plnění (reklamace Zboží)

Smíšené zboží Pavlína Jahnová prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“).

Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží a to i od jednotlivé položky Zboží.

V případě odstoupení od Smlouvy Zákazník může předat Zboží ihned osobě, která mu jej za Smíšené zboží Pavlína Jahnová předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy telefonicky Smíšené zboží Pavlína Jahnová nebo prostřednictvím Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová a zaslat Zboží na své náklady na adresu Lesní Albrechtice 10, Březová, 74744. Při odstoupení od Smlouvy může Zákazník také využít vzorový formulář, jehož aktuální znění je k dispozici na venkovskyobchod.cz

Pro vyloučení veškerých pochybností Smíšené zboží Pavlína Jahnová v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu) nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Výjimkou je ovoce a zelenina, která má na obalu uvedenou jinou zemi původu, než je uvedeno na Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová. Zákazník dále nemůže odstoupit od Smlouvy, týká-li se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zákazník též nemůže odstoupit od Smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů, jakož i o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich obal.

Zákazník vrací Zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Zboží Zákazník odpovídá společnosti Smíšené zboží Pavlína Jahnová pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží (nebo od doložení, že Zboží bylo odesláno ve lhůtě k tomu určené dle čl. IV. Těchto VOP) na bankovní účet Zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník cenu uhradil a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.

Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi zákazníkem a Smíšené zboží Pavlína Jahnová uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

Reklamace Zboží. Zákazníkovi se doporučuje předané Zboží z Objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout Smíšené zboží Pavlína Jahnová, a to např. vyznačením na daňovém dokladu k Zboží nebo jiným vhodným způsobem. Pokud Zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady (např. propadla expirační doba nebo u Zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje Zákazník Zboží v záruční době u Smíšené zboží Pavlína Jahnová. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit na adrese jakékoli provozovny Smíšené zboží Pavlína Jahnová nebo v sídle podnikání Smíšené zboží Pavlína Jahnová nebo prostřednictvím Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová a kontaktních údajů na něm uvedených. Smíšené zboží Pavlína Jahnová tímto informuje Zákazníka, že s ohledem na povahu Zboží, nemusí být ze strany společnosti Smíšené zboží Pavlína Jahnová jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání. Smíšené zboží Pavlína Jahnová dále informuje Zákazníka že u čerstvých surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Smíšené zboží Pavlína Jahnová za vady může upravit reklamační řád Smíšené zboží Pavlína Jahnová.

V případě reklamace části nebo celé objednávky bude zákazníkovi vystaven opravný daňový doklad, dle zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 73. Datum potvrzení opravného daňového dokladu je datum, kdy byl opravný daňový doklad poskytnut klientovi emailem.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

 

Smíšené zboží Pavlína Jahnová je povinna dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výhradně Smíšené zboží Pavlína Jahnová.

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.

Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí Zboží při doručení) na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Smíšené zboží Pavlína Jahnová způsobila porušením své povinnosti.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:

 • Prodávaného Zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,
 • Zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze Zboží objednaného Zákazníkem v Objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 20 % celkové váhy daného objednaného Zboží;
 • Opotřebeného Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • Zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;
 • Vyplývá-li to z povahy Zboží.

Záruční doba běží od dodání Zboží Smíšené zboží Pavlína Jahnová. Bylo-li Zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnější událost. To neplatí, způsobila-li vadu Smíšené zboží Pavlína Jahnová.

Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Smíšené zboží Pavlína Jahnová a vadné Zboží Smíšené zboží Pavlína Jahnová předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

Smíšené zboží Pavlína Jahnová je povinna vydat Zákazníkovi k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Smíšené zboží Pavlína Jahnová zároveň informuje Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Smíšené zboží Pavlína Jahnová nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Smíšené zboží Pavlína Jahnová nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

 1. Cena Zboží a platební podmínky

Kupující bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden na dodacím listu a na daňovém dokladě.

Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník jedním z následujících způsobů:

 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány GOPAY (tzn. Kaucí);
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního terminálu kurýrovi při převzetí Zboží
 • hotově kurýrovi při převzetí Zboží;
 • jiným způsobem dle aktuální nabídky Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová

Ceny Zboží uvedené na Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová jsou uvedeny včetně DPH.

Pro vyloučení pochybnosti Smíšené zboží Pavlína Jahnová prohlašuje, a Zákazník bere na vědomí, že vlastnické právo k Zboží přechází na Zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny Zboží.

Platba bezhotovostně platební kartou. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Smíšené zboží Pavlína Jahnová není povinna Zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat před tím, než bude Kauce na cenu za Zboží Zákazníkem uhrazena.

Na zaplacení ceny Zboží se použije Kauce a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na bankovní účet, ze kterého Kauci zaplatil; nedoplatek související s případnou odchylkou váhy Zboží u Zboží objednávaného na váhu Zákazník nedoplácí. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

Má-li Zákazník k úhradě ceny Zboží v úmyslu využít platební systém GOPAY (internetovou platební bránu) provozovaný společností GOPAY, a. s., je před jeho použitím povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho užívání. Platební systém GOPAY je provozován výhradně společnosti GOPAY a.s., Společnost Smíšené zboží Pavlína Jahnová proto nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi na základě použití tohoto platebního systému.

Platba hotově kurýrovi při převzetí. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu hotově kurýrovi při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku předání příslušné částky Kurýrovi při převzetí dodaného Zboží.

Platba bezhotovostně platební kartou na místě kurýrovi při převzetí. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu platební kartou kurýrovi při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

 

Má-li fyzická osoba k úhradě ceny Zboží v úmyslu využít platby na fakturu, vystavenou společností Smíšené zboží Pavlína Jahnová, je před jejím využitím povinen provést registraci právnické osoby (dále jen Firmy) vyplnit náležité a pravdivé údaje ( jméno společnosti, adresu společnosti IČ a DIČ a výši měsíčního limitu)

V případě změny těchto údajů, se právnická osoba zaručuje informovat společnost Smíšené zboží Pavlína Jahnová písemně a před odesláním Objednávky. Fakturační údaje nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Jakmile Uživatel uhradí zboží nabízené na portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová, doručí společně s objednávkou Smíšené zboží Pavlína Jahnová Uživateli účtenku vystavenou v souladu se Zákonem o evidenci tržeb, která bude dostupná u příslušné objednávky.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Smíšené zboží Pavlína Jahnová vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu potom, co byla cena Zboží uhrazena jedním z výše popsaných způsobů a Zboží bylo předáno, daňový doklad, a to na e-mailovou adresu Zákazníka nebo bude ke stažení na jeho profilu na Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová.

Při Objednávce Zboží na váhu si Smíšené zboží Pavlína Jahnová vyhrazuje právo dodat Zboží s váhovou odchylkou, avšak vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší v poměru k požadované váze Zákazníkem v Objednávce. Případný přeplatek z důvodu nižší váhy se Zákazníkovi vrací zpět na bankovní účet, ze kterého platil cenu Zboží z Objednávky. V případě vyšší váhy Zákazník doplácí takto vzniklý nedoplatek.

V případě, že Zákazník objedná určitý počet kusů Zboží (např. kusové ovoce), u nějž je cena na Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová jinak určena dle jeho hmotnosti, dodá Smíšené zboží Pavlína Jahnová požadovaný počet kusů Zboží. Cena Zboží bude pak bez ohledu na jeho množství určena podle jeho váhy a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na bankovní účet, ze kterého byla cena zaplacena; v případě nedoplatku Zákazník chybějící částku doplatí.

 1. Odpovědnost a záruky

Smíšené zboží Pavlína Jahnová nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Portál Smíšené zboží Pavlína Jahnová využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

Smíšené zboží Pavlína Jahnová nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová způsobené přerušením přívodu el. energie.

Smíšené zboží Pavlína Jahnová nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová. á nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Smíšené zboží Pavlína Jahnová neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti Smíšené zboží Pavlína Jahnová, a to zejména provozovatelů platebních systému uvedených v čl. V těchto VOP, nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a Smíšené zboží Pavlína Jahnová dostupnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti Smíšené zboží Pavlína Jahnová vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

Smíšené zboží Pavlína Jahnová také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924.

VII. Tabákové výrobky, alkoholické nápoje a drogistické zboží

Tabákové výrobky a alkoholické nápoje smí být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18 let, k předání zboží nedojde a Smíšené zboží Pavlína Jahnová je oprávněna od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.

Smíšené zboží Pavlína Jahnová si vyhrazuje právo aktuální nabídkou na Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová a/ nebo prostřednictvím aktualizované verze VOP zavést omezení obdobně jako u prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé), jakož i u jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.

VIII. Další práva a povinnosti Smluvních stran

Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící Portál Smíšené zboží Pavlína Jahnová (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněn autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb, autorský zákon, v účinném znění. Zákazník se zavazuje používat Portál Smíšené zboží Pavlína Jahnová výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová.

Přístup a užití Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

Zákazník není oprávněn používat Portál Smíšené zboží Pavlína Jahnová způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová. Portál Smíšené zboží Pavlína Jahnová je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků společnosti Smíšené zboží Pavlína Jahnová, a výhradně v souladu s účelovým určením Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová.

Zákazník užívá Portál Smíšené zboží Pavlína Jahnová na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie Zboží na Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová jsou pouze ilustrativní.

Smíšené zboží Pavlína Jahnová neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající Portál Smíšené zboží Pavlína Jahnová ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

Smíšené zboží Pavlína Jahnová si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová.

Smíšené zboží Pavlína Jahnová není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

 1. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a reklama

O tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jak dlouhou dobu, za jakých okolností Vám můžeme zasílat obchodní sdělení a další nezbytné informace o ochraně Vašich osobních údajů se můžete dočíst v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

 1. Doručování korespondence

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce.

Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 1. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Smíšené zboží Pavlína Jahnová.

Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

Smíšené zboží Pavlína Jahnová je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Smíšené zboží Pavlína Jahnová je oprávněna prodej Zboží nebo služeb na Portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová kdykoli ukončit.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje zákaznické podpory Smíšené zboží Pavlína Jahnová jsou uvedeny na webovém portálu Smíšené zboží Pavlína Jahnová. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: info@venkovskyobchod.cz, telefonní číslo: 777 658 854. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na pavlina@venkovskyobchod.cz.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, adresa: http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.